25

تعداد پروژه های پارک شهری و برون شهری(جنگلی)

17

تعداد پروژه های آموزشی

8

تعداد پروژه های تجاری و اداری

7

تعداد پروژه های ورزشی

۱۸۶ پروژه انجام شده در حوزه معماری و طراحی ساختمان ها و سایت ها

24

تعداد پروژه های گردشگری و تفریحی

53

تعداد پروژه های مسکونی

2

تعداد پروژه های درمانی

17

تعداد پروژه های مذهبی

8

تعداد پروژه های صنعتی

22

تعداد پروژه های فرهنگی

3

تعداد پروژه های امداد و نجات و حمل و نقل