7

تعداد پروژه های طرح هادی روستا و ساماندهی سکونتگاه روستایی

38

تعداد پروژه های طرح آماده سازی فاز یک و دو شهرکها و سایتهای مسکونی، صنعتی و گردشگری

۶۸ پروژه انجام شده در حوزه شهرسازی

5

تعداد پروژه های طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه غیررسمی

13

تعداد پروژه های طرح جامع شهر و طرح جامع حریم شهر

5

تعداد پروژه های طرح تفصیلی شهر